How to set minimum advanced hours on the system?

Reikia teksto / reikia garso